Yard Share
YEG
Học cách phát triển
Quyên góp
Nhận nguồn cung cấp

Sân chia sẻ là gì?

Khi ai đó có không gian vườn chia sẻ nó với người trồng không có không gian để trồng, thường là đổi lấy một phần sản phẩm (rau) được trồng.

Các bác sĩ cho biết:

Nông nghiệp đô thị là gì?

Các bác sĩ cho biết:

Thực phẩm đang phát triển trong thành phố.

Các bác sĩ cho biết:

Các bác sĩ cho biết:

Viện trợ lẫn nhau là gì?

Các bác sĩ cho biết:

Một nỗ lực tập trung vào cộng đồng khi mọi người có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau bằng cách trao đổi tài nguyên và vật liệu để cùng có lợi.

Tomato